Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie sklep.elektronicznezapisy.pl


SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy sklep.elektronicznezapisy.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
https://sklep.elektronicznezapisy.pl/
Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą The North Event Krzysztof Walczak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP , nr REGON 220782162, ul. Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia.


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Olimpijska 2/106 81-538 Gdynia
2. Adres e-mail: sklep@elektronicznezapisy.pl
3. Telefon: 58 688 88 81


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest: Aktywne konto e-mail
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


§ 4 KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez
Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail:
sklep@elektronicznezapisy.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w
zakresie prowadzenia Konta.


§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@elektroniczne.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu
Konsument może skorzystać m.in. z:1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny
jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
Sprzedawca.
2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas zakładania Konta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.
3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
4. Podane przez Kupującego dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w
celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep.


§ 7 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany
niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:


1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.


5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym
Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy
sklep@elektronicznezapisy.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą
wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl